ถือยศถืออย่าง

ภาษาอังกฤษ


v be pompous
ความหมายเหมือนกับ: ไว้ยศ , ปั้นยศ , ถือยศถือศักดิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be arrogant , be snobbish , be puffed up with(rank) , put on bureaucratic airs