ถือพวกถือเหล่า

ภาษาอังกฤษ


v discriminate
ความหมายเหมือนกับ: ถือพวก , ถือพรรคถือพวก , ถือพวกถือพ้อง , แยกพวก , ถือเราถือเขา , แบ่งพรรคแบ่งพวก
คำที่เกี่ยวข้อง: distinguish , be a partisan , separate