ถือปูน

ภาษาอังกฤษ


v mortar
คำอธิบาย: เอาปูนโบกอิฐหรือสิ่งที่ก่อขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: โบกปูน
คำที่เกี่ยวข้อง: be bound with cement , do cement work , plaster
ตัวอย่างประโยค: เมื่อติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วจึงถือปูนผนังและปูพื้นไม้เข้าลิ้น