ถือบวช

ภาษาอังกฤษ


v become a Buddhist monk
คำอธิบาย: ประพฤติพรตตามลัทธิศาสนา
v observe religious precepts
คำอธิบาย: ไม่เสพสิ่งใดตลอดเวลากลางวัน เป็นเวลาสามสิบวัน
ความหมายเหมือนกับ: อดอาหาร
ตัวอย่างประโยค: พระเจ้าแผ่นดินจนถึงคนธรรมดา ไม่ว่าจะมั่งมีหรืออยากจนจะต้องถือศีลอดหรือถือบวชเช่นเดียวกันหมด

คำที่มี "ถือบวช" ในคำ


ผู้ถือบวช n priest
ความหมายเหมือนกับ: บรรพชิตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top