ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

ภาษาอังกฤษ


v drink an oath of allegiance
คำอธิบาย: ดื่มน้ำสาบานถวายพระเจ้าแผ่นดิน
ความหมายเหมือนกับ: ถือน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: take the oath of loyalty to a government
ตัวอย่างประโยค: ขุนนางข้าราชการต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา อันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์