ถือตัว

ภาษาอังกฤษ


v be arrogant
คำอธิบาย: ไว้ตัวไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะของตนเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ไว้ตัว , ถือเนื้อถือตัว , ยกตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be haughty , be conceited
ตัวอย่างประโยค: คนยืนตัวตรงผิดกับสัตว์ชนิดอื่นซึ่งยืนตามขวาง คนจึงถือตัวว่าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูง ผิดกับสัตว์เดรัจฉาน