ถือตน

ภาษาอังกฤษ


v hold oneself to be
คำอธิบาย: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
คำที่เกี่ยวข้อง: evaluate oneself , look down on others
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น