ถือดี

ภาษาอังกฤษ


v be overconfident
คำอธิบาย: สำคัญว่ามีดีในตน (มักใช้ไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่น)
ความหมายเหมือนกับ: อวดดี , ทะนงตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be proud , be conceited , be arrogant , be self-confident
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ส่วนใหญ่มีสันดานเย่อหยิ่ง ถือดี ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน