ถือ

ภาษาอังกฤษ


v hold
คำอธิบาย: เอาไว้ในมือ, จับยึดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: bear , carry
ตัวอย่างประโยค: ทั้งๆ ที่หล่อนถือของพะรุงพะรัง แต่ก็ไม่มีใครมีน้ำใจที่จะช่วยหล่อน
v believe in
คำอธิบาย: ยึดมั่นในหลักคำสอน
ความหมายเหมือนกับ: นับถือ , เชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: worship , profess
ตัวอย่างประโยค: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ
v forbid
คำอธิบาย: เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล
คำที่เกี่ยวข้อง: prohibit , ban , bar
ตัวอย่างประโยค: โบราณถือว่าการนั่งคร่อมทวารประตูไม่ดี
v rely on
คำอธิบาย: ยึดเอาว่า, นับเอาว่า
ความหมายเหมือนกับ: ถือโทษ , ถือสา
คำที่เกี่ยวข้อง: depend on , count on
ตัวอย่างประโยค: ผมขอโทษแล้วกันนะครับ ผมไม่รู้จริงๆ อย่าถือกันเลย
v hire
ความหมายเหมือนกับ: เช่า
คำที่เกี่ยวข้อง: hold possession , rent , lease