ถึงแก่อสัญกรรม

ภาษาอังกฤษ


v pass away
คำอธิบาย: ตาย (ใช้แก่เจ้าพระยาหรือเทียบเท่า)
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: die
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
ตัวอย่างประโยค: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรี และอยู่จนถึงแก่อสัญกรรมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2506