ถึงแก่มรณภาพ

ภาษาอังกฤษ


v pass away
คำอธิบาย: ตาย (ใช้แก่พระภิกษุสามเณรหรือนักบวชในลัทธิศาสนาอื่น)
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: die (of a monk or novice)
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเจ้าคุณอาจารย์ที่วัดถึงแก่มรณภาพ ข้าพเจ้าอยู่เมืองนอกก็ได้แต่เศร้าใจอย่างซึมๆ