ถึงแก่พิราลัย

ภาษาอังกฤษ


v pass away
คำอธิบาย: ตาย (ใช้แก่สมเด็จเจ้าพระยา เจ้าประเทศราช หรือผู้อื่นที่มีฐานันดรเทียบเท่า)
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: die (of a lord) , die (used for those of the highest rank of conferred nobility)
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ถึงแก่พิราลัยในพ.ศ. 2398