ถึงแก่กรรม

ภาษาอังกฤษ


v dead
คำอธิบาย: ตาย (ใช้แก่คนทั่วไปในคำพูดที่สุภาพ)
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่มรณกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: die , pass away , perish
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
ตัวอย่างประโยค: สำหรับศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช ได้ทำงานด้านประวัติศาสตร์มาตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงแก่กรรมในพ.ศ.2521