ถึงเวลา

ภาษาอังกฤษ


v it´s the time to
v come
ความหมายเหมือนกับ: ย่างเข้า
คำที่เกี่ยวข้อง: approach
v due
คำที่เกี่ยวข้อง: reach deadline , scheduled
คำตรงข้าม: ยังไม่ถึงกำหนด
v reach the time
ความหมายเหมือนกับ: ถึงกำหนด , ประจวบเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: come to the time


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top