ถึงที่ตาย

ภาษาอังกฤษ


v come to one´s death time
ความหมายเหมือนกับ: ถึงคราวตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: reach the alloted time of death , be doomed to die , have reached the inevitable
ตัวอย่างประโยค: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้