ถึงคราวตาย

ภาษาอังกฤษ


v come to one´s death time
คำที่เกี่ยวข้อง: reach the alloted time of death , be doomed to die , have reached the inevitable
v be doomed to die
ความหมายเหมือนกับ: ถึงฆาต , ถึงคราว
คำที่เกี่ยวข้อง: be to the final end , have reached the inevitable , be at the end of one´s resources