ถึงขั้น

ภาษาอังกฤษ


conj too…to
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดวันหนึ่งคุณก็ต้องแก่ ถึงขั้นอาจจะล้มหมอนนอนเสื่อเป็นเวลานาน