ถิ่นทุรกันดาร

ภาษาอังกฤษ


n wilderness area
คำอธิบาย: ดินแดนหรือพื้นที่ที่ยังไม่เจริญ
คำที่เกี่ยวข้อง: remote area , distant area , isolated area
ตัวอย่างประโยค: พระและมิชชันนารีได้พยายามไปเผยแพร่ศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือดินแดนต่างๆ ทั้งที่ยังไม่เจริญหรือล้าหลัง