ถิ่นที่อยู่อาศัย

ภาษาอังกฤษ


n abode
คำที่เกี่ยวข้อง: hometown , habitation , native place , dwelling , domicile , origin , place of origin , residence