ถิ่นฐาน

ภาษาอังกฤษ


n abode
คำอธิบาย: ที่อาศัยทำมาหากิน
ความหมายเหมือนกับ: ถิ่นที่อยู่อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: hometown , habitation , native place , dwelling , domicile , origin , place of origin , residence
ตัวอย่างประโยค: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน