ถิ่น

ภาษาอังกฤษ


n area
หน่วยนับ: ถิ่น
ความหมายเหมือนกับ: ที่ , แดน , ที่อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: region , part
ตัวอย่างประโยค: คนในเมืองสนใจคนแต่ผิวเผินภายนอก เป็นเพื่อนเร็วลืมเร็วเนื่องจากอาจจะย้ายถิ่นบ่อย

คำที่มี "ถิ่น" ในคำ


ถิ่นกำเนิด n native land
หน่วยนับ: ถิ่น
ความหมายเหมือนกับ: ถิ่นเกิด , บ้านเกิด , บ้านเกิดเมืองนอน
ตัวอย่างประโยค: นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ช่วยกันอนุรักษ์หมีแพนด้า 1,000 ตัวให้รอดชีวิตในถิ่นกำเนิดของมัน

ถิ่นฐาน n abode
คำอธิบาย: ที่อาศัยทำมาหากิน
ความหมายเหมือนกับ: ถิ่นที่อยู่อาศัย
ตัวอย่างประโยค: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน

ถิ่นทุรกันดาร n wilderness area
คำอธิบาย: ดินแดนหรือพื้นที่ที่ยังไม่เจริญ
ตัวอย่างประโยค: พระและมิชชันนารีได้พยายามไปเผยแพร่ศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือดินแดนต่างๆ ทั้งที่ยังไม่เจริญหรือล้าหลัง

ถิ่นที่ n area
ความหมายเหมือนกับ: เขต , แถว , ที่ , บริเวณ

ถิ่นเกิด n native land
ความหมายเหมือนกับ: บ้านเกิด , บ้านเกิดเมืองนอน

ถิ่นที่อยู่อาศัย n abode

ถิ่นฐานบ้านช่อง n homeland
ความหมายเหมือนกับ: รกราก , ภูมิลำเนา , มาตุภูมิ , ปิตุภูมิ , ถิ่นกำเนิด

ถิ่นเดิม n birthplace
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิลำเนา , บ้านเกิด , ถิ่นกำเนิด

ถิ่นที่เกิด n hometown
ความหมายเหมือนกับ: ถิ่นกำเนิด , บ้านเกิดเมืองนอน

ถิ่นที่อยู่ n habitat
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่ , ที่อาศัย

พื้นถิ่น adj local
คำอธิบาย: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น
ตัวอย่างประโยค: ข้าวกล้องเป็นอาหารพื้นถิ่นแบบไทยๆ ที่ผมกินเป็นประจำทุกวัน

พื้นถิ่น n local area
คำอธิบาย: ในแต่ละท้องถิ่น
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น
ตัวอย่างประโยค: ผู้เข้าประกวดบ้านไทยร่วมสมัย จะต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ย้ายถิ่น v migrate
คำอธิบาย: เปลี่ยนที่อยู่
ความหมายเหมือนกับ: ย้ายที่อยู่ , ย้ายถิ่นที่อยู่
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนนับหมื่นๆ พากันย้ายถิ่นมาอยู่ในเมืองหลวง เพื่อแสวงหาวิถีทางใหม่ในการทำมาหากิน

ข่าวท้องถิ่น n local news
คำอธิบาย: ข่าวที่เกิดขึ้นในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ
หน่วยนับ: ข่าว
ตัวอย่างประโยค: นักข่าวกำลังเสนอข่าวท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

เขตการปกครองท้องถิ่น n township
หน่วยนับ: เขต

ส่วนท้องถิ่น adj local
ตัวอย่างประโยค: ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีท้องถิ่น ซึ่งจัดเก็บโดยหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ส่วนท้องถิ่น n local part
ตัวอย่างประโยค: การมอบอำนาจการบริการการศึกษาส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น หรือส่วนภูมิภาคยังไม่ดีเท่าที่ควร

สร้างถิ่นฐาน v settle down
คำตรงข้าม: ละทิ้งถิ่นฐาน
ตัวอย่างประโยค: ชาวกระเหรี่ยงเป็นจำนวนมากได้เข้ามาสร้างถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

ต่างถิ่น adj nonlocal
คำอธิบาย: ที่ไม่ใช่ในถิ่นนี้, ที่มาจากต่างประเทศหรือ จากนอก
ความหมายเหมือนกับ: ต่างแดน
ตัวอย่างประโยค: เธอแอบรักกับชายต่างถิ่น จึงโดนชาวบ้านนินทา

ต่างถิ่น n other place
คำอธิบาย: ไม่ใช่ในถิ่นนี้, ที่อยู่นอกที่แห่งนี้
ความหมายเหมือนกับ: ต่างแดน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้สมัครใหม่มาจากต่างถิ่นที่ยังไม่มีใครรู้จัก

ตั้งถิ่นฐาน v settle down
คำอธิบาย: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งรกราก , ตั้งหลักแหล่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว

ผู้ย้ายถิ่น n emigrant
คำอธิบาย: บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ยกพวกย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง
หน่วยนับ: คน, กลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: ผู้อพยพ
ตัวอย่างประโยค: เมืองจิตตะกองในบังคลาเทศมีผู้ย้ายถิ่นหลบภัยออกนอกประเทศทีละมากๆ

ภาษาถิ่น n dialect
คำอธิบาย: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ
หน่วยนับ: ภาษา
ความหมายเหมือนกับ: ภาษาย่อย
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ

ภาษาท้องถิ่น n vernacular
คำอธิบาย: ภาษาที่มีสำเนียงหรือถ้อยคำที่พูดกันเป็นพื้นเฉพาะถิ่น
หน่วยนับ: ภาษา
ความหมายเหมือนกับ: ภาษาถิ่น
ตัวอย่างประโยค: หลายครั้งที่ได้ยินพวกคุณพูดคุยกันด้วยภาษาท้องถิ่น มันทำให้ผมอดที่จะคิดถึงบ้านของผมไม่ได้

แปลกถิ่น adj strange to the place
คำอธิบาย: ที่ไม่ใช่สมาชิกของถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน
ความหมายเหมือนกับ: แปลกที่
ตัวอย่างประโยค: ตามแนวชายแดน มีพวกคนแปลกถิ่นที่อพยพเข้ามาในเขตไทยเป็นจำนวนมาก

แปลกถิ่น v be strange to the place
คำอธิบาย: ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ที่อยู่ในปัจจุบัน
ความหมายเหมือนกับ: แปลกที่
ตัวอย่างประโยค: ฉันนอนไม่หลับเพราะแปลกถิ่นเท่านั้น ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก

เจ้าถิ่น n influenced person of the area
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายศัตรูผู้เป็นเจ้าถิ่นย่อมได้เปรียบกว่าในด้านการชำนาญทาง

เจ้าถิ่น adj local
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกนักเลงเจ้าถิ่นรุมซ้อมอาการบางตาย

ท้องถิ่น n region
คำอธิบาย: พื้นที่ภายในเขตการปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ความหมายเหมือนกับ: แคว้น , ภาค , ดินแดน , ขอบเขต , อาณาเขต
ตัวอย่างประโยค: การร่วมมือในท้องถิ่นเอเซียอาคเนย์ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ท้องถิ่น adj local
คำอธิบาย: ที่เกี่ยวกับท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิภาค , พื้นบ้าน , พื้นเมือง , เฉพาะถิ่น
ตัวอย่างประโยค: ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทำหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาค

ท้องถิ่น n locality
คำอธิบาย: ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิภาค , พื้นบ้าน , พื้นเมือง , เฉพาะถิ่น
ตัวอย่างประโยค: คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการเลือกวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาสร้างงานประติมากรรม

รัฐบาลท้องถิ่น n local government
ตัวอย่างประโยค: การจัดเก็บภาษีจะแบ่งเป็นหลายส่วน โดยให้ทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น แทนที่จะให้แต่รัฐบาลกลางแต่อย่างเดียว

เฉพาะถิ่น adj local
ตัวอย่างประโยค: เราพูดถึงวัฒนธรรมไทยส่วนรวมก็เหมือนกันหมด แต่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียว ผิดแผกออกไปบ้าง

เฉพาะท้องถิ่น adj local
ตัวอย่างประโยค: ถ้าจะดูวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น ก็ต้องดูวัฒนธรรมของส่วนรวมแห่งท้องถิ่นนั้น

การตั้งถิ่นฐาน n habitation
ความหมายเหมือนกับ: การตั้งหลักแหล่ง , การตั้งรกราก , ตั้งภูมิลำเนา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย

การย้ายถิ่น n migration
ความหมายเหมือนกับ: การอพยพ , การโยกย้าย
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ก่อให้เกิดปัญหาการย้ายถิ่นขึ้นอย่างมาก

คนต่างถิ่น n stranger
คำอธิบาย: ผู้มาจากถิ่นอื่น
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: อุบลเป็นคนต่างถิ่น เพราะเธอเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่

ย้ายถิ่นที่อยู่ v migrate
ความหมายเหมือนกับ: ย้ายที่อยู่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น n folk wisdom
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ต่างถิ่นต่างแดน n foreign country

การโยกย้ายถิ่นฐาน n emigration

ประจำถิ่น adj local
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น , พื้นเมือง

ประจำถิ่น adj native
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น , พื้นบ้าน

ต่างถิ่นฐาน adj foreign
ความหมายเหมือนกับ: ต่างชาติ , ต่างประเทศ , ต่างแดน

คนท้องถิ่น n native

ข้ามถิ่น v cross the frontier
ความหมายเหมือนกับ: ข้ามเขต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น n folk wisdom

ภูมิปัญญาท้องถิ่น n folk wisdomค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top