ถามทุกข์สุข

ภาษาอังกฤษ


v ask after someone´s health with deep concern
คำอธิบาย: ไต่ถามความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของชีวิตในขณะนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ถามสารทุกข์สุขดิบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be solicitous for someone´s welfare , inquire after someone´s needs
ตัวอย่างประโยค: คุณตามักจะแวะถามทุกข์สุขไปตามบ้านทุกครั้งที่คุณตากลับมาเยี่ยมที่มี่