ถามถึง

ภาษาอังกฤษ


v ask for
ความหมายเหมือนกับ: ถามหา
ตัวอย่างประโยค: มีนิสิตนักศึกษาจำนวนมากมาถามถึงเป้าหมายของการทำหนังสือ