ถาม

ภาษาอังกฤษ


v ask
คำอธิบาย: พูดเพื่อรับคำตอบ
คำตรงข้าม: ตอบ
ตัวอย่างประโยค: ลองถามตัวเองซีครับว่าเคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี้ไหม

คำที่มี "ถาม" ในคำ


ถามถึง v ask for
ความหมายเหมือนกับ: ถามหา
ตัวอย่างประโยค: มีนิสิตนักศึกษาจำนวนมากมาถามถึงเป้าหมายของการทำหนังสือ

ถามทุกข์สุข v ask after someone´s health with deep concern
คำอธิบาย: ไต่ถามความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของชีวิตในขณะนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ถามสารทุกข์สุขดิบ
ตัวอย่างประโยค: คุณตามักจะแวะถามทุกข์สุขไปตามบ้านทุกครั้งที่คุณตากลับมาเยี่ยมที่มี่

ถามข่าว v ask (about/after)
ตัวอย่างประโยค: ทางสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกรุงเทพฯ ส่งคนมาถามข่าวว่าผมจะรับเชิญหรือไม่

ถามไถ่ v ask (about/after)
คำอธิบาย: พูดเพื่อให้รู้คำตอบ
ความหมายเหมือนกับ: สอบถาม , ถาม , ไต่ถาม , ไถ่ถาม , ถามข่าว
ตัวอย่างประโยค: เขาถามไถ่ถึงอาการป่วยของหล่อนอย่างเป็นห่วง

ถามหา v ask
ความหมายเหมือนกับ: สอบถาม
ตัวอย่างประโยค: เขาจะถามหารายละเอียดเพื่ออะไรกัน

ถามคำถาม v ask a question
ความหมายเหมือนกับ: ป้อนคำถาม , ถาม
คำตรงข้าม: ตอบคำถาม

ถามสารทุกข์สุขดิบ v ask after someone´s health with deep concern

ถามกลับ v ask a question in return
ความหมายเหมือนกับ: ถาม
คำตรงข้าม: ตอบกลับ

ตั้งคำถาม v pose a question
ความหมายเหมือนกับ: เสนอคำถาม , ถาม , ซักถาม
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา

ติดต่อสอบถาม v ask for information
ความหมายเหมือนกับ: สอบถาม
ตัวอย่างประโยค: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์

ยิงคำถาม v ask a question
คำอธิบาย: พูดเพื่อให้ได้ข้อมูล
ความหมายเหมือนกับ: ถามคำถาม , ป้อนคำถาม , ถาม
คำตรงข้าม: ตอบคำถาม
ตัวอย่างประโยค: ผมขอฝากเพื่อนๆ อุดมการณ์เดียวกันช่วยยิงคำถามถามผู้ชี้แจงหน่อย

สอบถาม v ask
ความหมายเหมือนกับ: ไต่ถาม , ซักถาม , ถาม
คำตรงข้าม: ตอบ

คำถามเปิด n open-ended question
คำอธิบาย: คำถามที่ไม่ได้มีการกำหนดตัวเลือกคำตอบไว้ ผู้ตอบสามารถตอบตามความคิดหรือความเห็นของตนเองได้
หน่วยนับ: คำถาม
ความหมายเหมือนกับ: คำถามปิด

คำถามปิด n closed-ended question
คำอธิบาย: คำถามที่ให้เลือกตอบใดคำตอบหนึ่งจากตัวเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ให้
หน่วยนับ: คำถาม
ความหมายเหมือนกับ: คำถามเปิด

ร้องถาม v inquire
ความหมายเหมือนกับ: ถาม
คำตรงข้าม: ตอบ
ตัวอย่างประโยค: ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน

เรียนถาม v ask
ความหมายเหมือนกับ: ถาม
คำตรงข้าม: ตอบ
ตัวอย่างประโยค: ในแง่การเป็นพันธมิตร ผมอยากเรียนถามว่าคุณสมัครเป็นพันธมิตรพรรคไหนมากกว่ากัน

คำถาม n question
คำอธิบาย: ข้อความแสดงการถาม
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ปริศนา , ปัญหา
คำตรงข้าม: คำตอบ
ตัวอย่างประโยค: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ

เฝ้าถาม v question closely
คำอธิบาย: เพียรถาม
ตัวอย่างประโยค: แม่เฝ้าถามอาการป่วยของลูกสาวจากแพทย์เจ้าของไข้

สอบถาม v question
คำอธิบาย: พูดเพื่อแสดงความต้องการคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ถาม
คำตรงข้าม: ตอบ
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าควรสอบถามผู้ขายถึงรายละเอียดของสินค้าให้ ชัดเจนก่อนใช้

สืบถาม v inquire
คำอธิบาย: สอบถามเรื่องราวความเป็นมาให้ได้คำตอบ
ความหมายเหมือนกับ: สอบถาม , สืบ , ไต่ถาม , ถาม
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจสืบถามการฆาตกรรมจากชาวบ้านแถวนั้นเป็นอันดับแรกก่อน

ไต่ถาม v ask
คำอธิบาย: พูดเพื่อให้รู้คำตอบ
ความหมายเหมือนกับ: ไถ่ถาม , ถามไถ่ , ถาม , สอบถาม
คำตรงข้าม: ตอบ
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจไต่ถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์

ไถ่ถาม v ask
ความหมายเหมือนกับ: ถาม , สอบถาม , ไต่ถาม , ถามไถ่
ตัวอย่างประโยค: หากติดขัดหรือมีปัญหาอะไรผมจะรีบไถ่ถามทันที ไม่เก็บไว้ให้นอนไม่หลับ

ทวงถาม v press the claim
คำอธิบาย: เรียกร้องให้ชำระหนี้
ความหมายเหมือนกับ: ทวงหนี้ , เรียกเอา , เรียกร้อง , ทวงสิทธิ์ , ทวง
คำตรงข้าม: ใช้คืน , ใช้หนี้
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหนี้ทวงถามลูกหนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินที่กู้ไป

แบบข้อคำถาม n questionnaire
คำอธิบาย: แบบรายการคำถามที่ให้บุคคลต่างๆ กรอกคำตอบเพื่อหาข้อมูล
หน่วยนับ: ชุด
ความหมายเหมือนกับ: แบบสอบถาม
ตัวอย่างประโยค: คำตอบในแบบข้อคำถามเหล่านี้จะถูกนำมารวมคะแนน และประเมินออกมาในรูปเปอร์เซนต์ไทล์

ประโยคคำถาม n interrogative sentence
ตัวอย่างประโยค: ในภาษาอังกฤษประโยคคำถามต้องแสดงโดยการกลับลำดับคำ

ซักถาม v question
ความหมายเหมือนกับ: ไต่ถาม , ซักไซ้
คำตรงข้าม: ตอบ
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนซักถามอาจารย์เรื่องการหักเหของแสงในน้ำ

ถามุข n preface
คำอธิบาย: เบื้องต้นของเนื้อเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ความนำ , คำนำ
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อท่านมักจะเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ในทางที่ท่านถนัดเป็นต้นว่า กถามุข ปฎิจจสมุปบาท กหังปายา

กระทู้ถาม n question
คำอธิบาย: คำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่สมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสมาชิกสภาของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งถามฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ประชุมแห่งสภานั้นๆ หรือตอบเป็นหนังสือ
หน่วยนับ: กระทู้
ความหมายเหมือนกับ: คำถาม
ตัวอย่างประโยค: สมาชิกผู้หนึ่งตั้งกระทู้ถามในประเด็นที่ยังสงสัย

ข้อซักถาม n question
คำอธิบาย: คำถาม, ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการคำตอบ
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายบริหารของกทม.ได้มีการตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภากทม.ในทุกๆ ประเด็นจนมีความกระจ่างชัด

ตอบคำถาม v answer questions
ความหมายเหมือนกับ: ตอบปัญหา
ตัวอย่างประโยค: วิทยากรตอบคำถามผู้ฟังได้อย่างชัดเจน

ทูลถาม v ask
ความหมายเหมือนกับ: ถาม
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีทูลถามเจ้าฟ้าชายเรื่องการดำเนินไปต่างประเทศ

ย้อนถาม v ask a question in return
คำอธิบาย: ถามกลับไป
ความหมายเหมือนกับ: ถาม , ถามกลับ
คำตรงข้าม: ตอบกลับ
ตัวอย่างประโยค: เขาย้อนถามเพื่อนไปว่า แบบนี้ใช่ไหมที่คนดีๆ เขาทำกัน”

เสนอคำถาม v pose a question
ความหมายเหมือนกับ: ถาม , ซักถาม

เครื่องหมายคำถาม n question mark

ป้อนคำถาม v ask a question
ความหมายเหมือนกับ: ถามคำถาม , ถาม
คำตรงข้าม: ตอบคำถาม

ล้วงถาม v delve
ความหมายเหมือนกับ: ล้วงตับ , ล้วงไส้ , ลวงถาม

ลวงถาม v delve
ความหมายเหมือนกับ: ล้วงตับ , ล้วงไส้ , ล้วงถาม

ไต่ถามทุกข์สุข v greet
ความหมายเหมือนกับ: ทักทาย , ทัก , โอภาปราศรัย

แบบสอบถาม n questionnaire

เครื่องหมายคำถาม n question mark

ผู้ถาม n interrogator
คำตรงข้าม: ผู้ตอบ

การไต่ถาม n investigation
ความหมายเหมือนกับ: การสอบสวน , การไต่สวน , การสืบค้น , การซัก , การพิสูจน์ , การพิเคราะห์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top