ถัวเฉลี่ย

ภาษาอังกฤษ


v average
คำอธิบาย: ทำให้มีส่วนเท่าๆ กัน
ความหมายเหมือนกับ: เฉลี่ย
คำที่เกี่ยวข้อง: take the mean
ตัวอย่างประโยค: รายได้ของเราสองคนเมื่อถัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละ 15,000 บาท
adj average
คำอธิบาย: ที่มีส่วนเท่าๆ กัน
ความหมายเหมือนกับ: เฉลี่ย
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันประชาชนมีอายุถัวเฉลี่ยมากขึ้น