ถัดไป

ภาษาอังกฤษ


det next
ความหมายเหมือนกับ: ถัดจาก , ต่อไป
ตัวอย่างประโยค: ในห้องถัดไปมีทีวีให้ดูด้วย