ถังขยะ

ภาษาอังกฤษ


n litter bin
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับใส่ขยะ
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: garbage pail , ashcan , dustbin
ตัวอย่างประโยค: หนูที่มาหาของกินตามถังขยะวิ่งกันพล่าน