ถอยหลัง

ภาษาอังกฤษ


v lag behind
คำอธิบาย: ไม่เจริญก้าวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: fall behind , recede
ตัวอย่างประโยค: เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง
v go backwards
คำอธิบาย: เคลื่อนไปข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ถอย
คำที่เกี่ยวข้อง: move back , step back
ตัวอย่างประโยค: การพัดโบกของครีบทวารจะทำให้ปลาว่ายไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้