ถอยลง

ภาษาอังกฤษ


v depreciate
ความหมายเหมือนกับ: น้อยลง , ลด , ลดลง
คำที่เกี่ยวข้อง: lessen , decrease , belittle , grow worse