ถอยทด

ภาษาอังกฤษ


v decrease
ความหมายเหมือนกับ: ถดถอย , ลดน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce , decline , diminish