ถอยถด

ภาษาอังกฤษ


v decrease
ความหมายเหมือนกับ: ถดถอย , ลดน้อย , ถอยทด
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce , decline , diminish
ตัวอย่างประโยค: เมื่อแก่ตัวไปเรี่ยวแรงก็เริ่มถอยถดลงเป็นธรรมดา