ถอยกลับ

ภาษาอังกฤษ


v retreat
คำอธิบาย: เคลื่อนไปข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ล่ากลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: backward , move back , withdraw , recede
คำตรงข้าม: เดินหน้า
ตัวอย่างประโยค: ความสามารถข้อนี้จะทำให้เราถอยกลับ เพื่อดูข้อมูลที่ไหลเลื่อนผ่านจอภาพไปแล้วได้