ถอย

ภาษาอังกฤษ


v decrease
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce , decline , diminish , lessen , slacken
ตัวอย่างประโยค: ประชากรของปลาและสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทยลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ
v retreat
คำอธิบาย: เคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: move back , withdraw , go back
ตัวอย่างประโยค: ทหารกะเหรี่ยงถอยไปตั้งมั่นนอกเขตประเทศไทย