ถอดเทป

ภาษาอังกฤษ


v transcribe
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายเทป
ตัวอย่างประโยค: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นหยาบโลนหรือคำผวน