ถอดรหัส

ภาษาอังกฤษ


v decrypt
คำอธิบาย: ถอดสารลับออกเป็นภาษาสามัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: decipher , decode
ตัวอย่างประโยค: ครูในอนาคตจะต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ อันเป็นภาษาสากลภาษาเดียวที่จะช่วยถอดรหัสความรู้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง