ถอดถ่าย

ภาษาอังกฤษ


v transliterate
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายถอด
ตัวอย่างประโยค: เราต้องถอดถ่ายข้อมูลเหล่านี้ให้ออกมาเป็นตัวอักษร