ถอดความหมาย

ภาษาอังกฤษ


v translate
ความหมายเหมือนกับ: แปล , ตีความ
คำที่เกี่ยวข้อง: render , interpret
ตัวอย่างประโยค: นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด