ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ภาษาอังกฤษ


v take an oath of allegiance
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่