ถวายบังคม

ภาษาอังกฤษ


v pay homage
คำอธิบาย: แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์อย่างเต็มแบบ โดยคุกเข่ายกมือจรดหน้าผาก แล้วลดลง 3 ครั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: pay obeisance to royalty
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์นัดหมายให้นิสิตทุกคนไปถวายบังคมพระบรมศพโดยพร้อมเพรียงกัน