ถลาย

ภาษาอังกฤษ


v smash
ความหมายเหมือนกับ: แตก
คำที่เกี่ยวข้อง: break into pieces , bring to naught , annihilate , destroy