ถลัน

ภาษาอังกฤษ


v dash
คำอธิบาย: พรวดพราดเข้ามาหรือออกมาโดยไม่รั้งรอ
ความหมายเหมือนกับ: พรวดพราด
คำที่เกี่ยวข้อง: rush , force one´s way , push one´s way in , enter stubbornly enter or intrude regardless of consequences
ตัวอย่างประโยค: ผมผุดลุกขึ้นและถลันไปยืนประจันหน้าเขา