ถม

ภาษาอังกฤษ


v fill
คำอธิบาย: เอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม
ความหมายเหมือนกับ: กลบ , ใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: cover up , reclaim
ตัวอย่างประโยค: การปรับเตรียมพื้นที่เพื่อลงรากฐานก่อสร้างอาคาร เวลานี้ได้ถมสระน้ำของวังลงเสียแล้วสระหนึ่ง
n niello ware
คำอธิบาย: ภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำโดยใช้ผงยาถมประสมน้ำประสานทอง ถมลงบนลวดลายที่แกะสลัก บนภาชนะหรือเครื่องประดับนั้น แล้วขัดผิวให้เป็นเงางาม
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องถม