ถนัดขวา

ภาษาอังกฤษ


v be right-handed
คำอธิบาย: ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา
ความหมายเหมือนกับ: ถนัดมือขวา
คำที่เกี่ยวข้อง: be dextrous with the right hand
ตัวอย่างประโยค: คนทั่วไปมักถนัดขวา