ถนอม

ภาษาอังกฤษ


v preserve
คำอธิบาย: ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: เก็บ , รักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: conserve , save , husband
ตัวอย่างประโยค: อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้