ถนน

ภาษาอังกฤษ


n road
คำอธิบาย: ทางบกหรือสะพานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และหมายความรวมถึงทางเท้าหรือขอบทางด้วย
หน่วยนับ: สาย, เส้น
ความหมายเหมือนกับ: ทาง , มารค , ถนนหนทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: street , avenue
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสายนี้การจราจรจะติดมาก