ต.ช.ด.

ภาษาอังกฤษ


n border police
หน่วยนับ: นาย
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจตระเวนชายแดน
ตัวอย่างประโยค: สามีของเธอเป็น ต.ช.ด.อยู่ประจำแถวชายแดนไทย