ต้านลม

ภาษาอังกฤษ


v go against the wind
คำอธิบาย: ยันหรือรับลมไว้ทำให้ฝืนทิศทางลม
ความหมายเหมือนกับ: โต้ลม
คำที่เกี่ยวข้อง: go one´s way contrary to the wind
ตัวอย่างประโยค: กระจกข้างของรถยนต์ต้านลมมากจนจะหัก เพราะมันชำรุดอยู่แล้ว