ต้านทาน

ภาษาอังกฤษ


v resist
คำอธิบาย: ขัดขวางต่อสู้ยันเอาไว้
ความหมายเหมือนกับ: ต้าน , ขัดขวาง , ยับยั้ง , ยัน , ทัดทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: withstand , impede , counter , oppose , check , stop
ตัวอย่างประโยค: การที่คนเราออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต้านทานโรคภัยต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง