ต้อนรับขับสู้

ภาษาอังกฤษ


v receive cordially
คำอธิบาย: ต้อนรับอย่างแข็งขัน
ความหมายเหมือนกับ: ต้อนรับ , รับรอง , รับแขก
คำที่เกี่ยวข้อง: welcome heartily , entertain warmly
คำตรงข้าม: ขับไล่ , ไล่
ตัวอย่างประโยค: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน