ต้อนรับ

ภาษาอังกฤษ


v welcome
ความหมายเหมือนกับ: รับรอง , รับแขก
คำที่เกี่ยวข้อง: receive , greet , entertain
คำตรงข้าม: ขับไล่ , ไล่
ตัวอย่างประโยค: ชาวลาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการเป็นอย่างดี